OEP

#OEP

Zver Erazem, 23130625, erazem.zver@gmail.com

Pričetek reševanja: Mon, 08. April 2019, 18:46:10

Ponovitev bistvenih korakov predavanj iz osnov ekosistema Python, https://github.com/jankoslavic/pypinm. Priložene datoteke, potrebne za reševanje nalog, se nahajajo tudi na: https://github.com/jankoslavic/pypinm/tree/master/moj.ladisk.si.

1. vprašanje

#1.-vprašanje

Vse Python spremenljivke, ki jih definiramo znotraj funkcije, so vidne in dostopne v celotnem trenutnem programu (tudi zunaj funkcije). (1: Da, 2: Ne)

Število poskusov: 1, enote: /

Loading output library...

2. vprašanje

#2.-vprašanje

Vsi simbolni izrazi, pripravljeni z uporabo modula SymPy, so ob enem tudi NumPy funkcije, optimirane za numerično izvajanje. (1: Da, 2: Ne)

Število poskusov: 1, enote: /

Loading output library...

3. vprašanje

#3.-vprašanje

Za izris poteka funkcije @@0@@ z uporabo matplotlib.pyplot.plot je dovolj, da funkciji plot podamo le numerični polji vrednosti @@1@@ in @@2@@. (1: Da, 2: Ne)

Število poskusov: 1, enote: /

Loading output library...

4. vprašanje

#4.-vprašanje

Pripravite niz oblike '{@@0@@},{@@1@@},{@@2@@}', v katerem simbole v oklepajih ({}) zamenjate z ustreznimi Python izrazi in vrednostmi iz podatkov naloge.

Število poskusov: 3, enote: /

Loading output library...
Loading output library...

5. vprašanje

#5.-vprašanje

Z uporabo Python operacij nad nizi (niz.split(), niz.replace()) v nizu, pripravljenemu pri prejšnji nalogi, znake ',', zamenjajte z znaki '\t', nato pa dobljen niz na mestu znaka '\t' razdelite na več delov. Podajte dobljen seznam nizov.

Število poskusov: 3, enote: /

Loading output library...
Loading output library...

6. vprašanje

#6.-vprašanje

Z uporabo izpeljevanja seznamov vse elemente seznama nizov iz prejšnje naloge pretvorite v števila s plavajočo vejico in jih shanite v novo numerično polje. Podajte njihovo vsoto.

Število poskusov: 3, enote: /

Loading output library...
Loading output library...

7. vprašanje

#7.-vprašanje

Z uporabo ustreznega Python orodja odprite datoteko 'OEP_data.txt' in preberite njeno vsebino. Iz konca vrstice @@0@@ odstranite znak '\n' za prehod v novo vrstico in dobljen niz razdelite na mestih znakov '\t'. Posredujte dobljen seznam nizov.

Število poskusov: 3, enote: /

Loading output library...
Loading output library...

8. vprašanje

#8.-vprašanje

Definirajte funkcijo seznam_iz_vrstice(datoteka, i), ki kot argumenta sprejme pot do tekstovne datoteke datoteka ter indeks vrstice i. Datoteko naj odpre, prebere vrstico s podanim indeksom in jo obdela po vzoru prejšnje naloge. Vrne naj dobljen seznam nizov.

Posredujte rezultat klica funkcije seznam_iz_vrstice(datoteka='OEP_data.txt', i=b).

Število poskusov: 3, enote: /

Loading output library...

9. vprašanje

#9.-vprašanje

Definirajte funkcijo integral_iz_datoteke(datoteka, i), ki z uporabo seznam_iz_vrstice pripravi seznam s nizov iz vrstice i v datoteki. Z uporabo sym.symbols naj prvi element s pretvori v simbol (x = sym.symbols(s[0])), s sym.sympify pa drugi element pretvotri v simbolni izraz (izraz = sym.sympify(s[1])). Izračuna naj simbolni integral izraza po definiranemu simbolu in vrne rezultat v obliki niza.

Posredujte rezultat klica funkcije integral_iz_datoteke('OEP_data.txt', a).

Število poskusov: 3, enote: /

Loading output library...
Loading output library...
Loading output library...

10. vprašanje

#10.-vprašanje

Funkcijo integral_iz_datoteke, nadgradite, da bo podpirala računanje določenih integralov.

Če ima seznam nizov v izbrani vrstici dolžino 2, je delovanje funkcije nespremenjeno. Če ima dolžino 4, sta tretji in četrti element s spodnja in zgornja meja integriranja. Pretvorite ju v simbolna izraza (sp_meja = sym.sympify(s[2]) ...) in z uporabo SymPy izračunajte določeni integral. Rezultat vrnite v obliki niza.
Posredujte rezultat klica integral_iz_datoteke('OEP_data.txt', b).

Število poskusov: 3, enote: /

Loading output library...
Loading output library...

11. vprašanje

#11.-vprašanje

Z uporabo knjižnjice NumPy pripravite numerično polje x z @@0@@ točkami, enakomerno razporejenimi na intervalu @@1@@.

Število poskusov: 3, enote: /

Loading output library...

12. vprašanje

#12.-vprašanje

Simbolni integral izraza, zapisanega v vrstici @@0@@ datoteke 'OEP_data.txt' (pomagate si lahko s prilagojeno funkcijo integral_iz_datoteke), z uporabo sym.lambdify pretvorite v funkcijo fun za numerično reševanje. Podajte numerično polje rezultata funkcije za vrednosti x iz prejšnje naloge, @@1@@.

Število poskusov: 3, enote: /

Loading output library...
Loading output library...

13. vprašanje

#13.-vprašanje

Izberite prvih @@0@@ vrednosti iz numeričnega polja @@1@@ iz prejšnje naloge in jih shranite v novo numerično polje. Tega z uporabo NumPy orodij preoblikujte v kvadratno matriko dimenzij @@2@@ tako, da bo prvih @@3@@ elementov predstavljajo prvo vrstico, drugih @@4@@ elementov drugo vrstico itd. Vse elemente dobljene matrike pomnožite z @@5@@ in podajte rezultat.

Število poskusov: 3, enote: /

Loading output library...
Loading output library...

14. vprašanje

#14.-vprašanje

Z uporabo NumPy orodij poiščite vrednost najmanjšega in največjega elementa v matriki iz prejšnje naloge, aritmetično srednjo vrednost in vsoto vseh elementov v matriki. Podajte numerično polje: np.array([najmanjši, največji, srednja_vrednost, vsota]), v katerem naj bodo vsi elementi zapisani kot kompleksne vrednosti (namig: uporabite argument dtype).

Število poskusov: 3, enote: /

Loading output library...
Loading output library...
Loading output library...